ALGEMENE VOORWAARDEN PLAN NIJVERDAL

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. PLAN: de vennootschap onder firma Durmaz-Uitzetter, handelend onder de naam PLAN Nijverdal, gevestigd aan de Holterweg 105 (7441 DE) Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08118556.

b. Opdrachtgever: de partij, onderneming, of particulier van 16 jaar of ouder, die een overeenkomst aangaat met PLAN voor de uitvoering van een opdracht, of die bij PLAN Nijverdal een lidmaatschap aangaat of een andere overeenkomst sluit met PLAN Nijverdal. De Opdrachtgever wordt in deze Voorwaarden in de mannelijke vorm aangeduid. Waar van een Opdrachtgever over “hij”, “zijn” of “hem” gesproken wordt, wordt hiermee ook uitdrukkelijk “zij” of “haar” bedoeld. 

c. Medewerker: iedereen die door PLAN wordt geïntroduceerd als medewerker en zich zo ook uitdrukkelijk profileert. De aard van de arbeidsrelatie tussen PLAN en de Medewerker is hierbij niet relevant.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PLAN, waarmee Opdrachtgever PLAN een opdracht verstrekt om werkzaamheden te verrichten die samenhangen met sportadvies en begeleiding in de breedste zin. Een Overeenkomst kan schriftelijk, per e-mail of mondeling worden gesloten. 

e. Opdracht: de opdracht waarop een Overeenkomst betrekking heeft en daarnaast alle activiteiten die PLAN verricht in het kader van een Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

– het verzorgen van inspanningstesten;

– het verzorgen van trainingsadvies;

– het organiseren van lezingen en presentaties;

– het organiseren van sportactiviteiten onder begeleiding in binnen- en buitenland;

– het verzorgen van trainingsbegeleiding en fysieke training;

– het verzorgen van personal training en coaching.

Deze activiteiten kunnen expliciet in de Overeenkomst omschreven zijn, maar zij kunnen ook daarmee samenhangen of het gevolg ervan zijn. Een Opdracht kan een aaneengesloten geheel zijn, maar kan ook bestaan uit verschillende periodieke sessies die worden ingepland. Opdrachten of de activiteiten die daarmee samenhangen of het gevolg daarvan zijn kunnen in overleg tussen PLAN en de Opdrachtgever worden uitgevoerd op de trainingslocatie van PLAN gelegen aan de Holterweg 105 te Nijverdal, op een door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde locatie of op een in overleg tussen partijen bepaalde andere locatie binnen of in de buitenlucht in binnen- of buitenland.

f. Sessie: een periodieke afspraak/activiteit, die onderdeel uitmaakt van een Opdracht of Overeenkomst. Hier valt te denken aan een training, die onderdeel uitmaakt van een Overeenkomst tot begeleiding door middel van personal training. 

g. Partijen: de Opdrachtgever en PLAN samen.

h. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle Medewerkers of derden die PLAN inzet voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 2 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Opdrachten tussen PLAN en een Opdrachtgever en op alle opdrachten, overeenkomsten of Sessies die daaruit voortkomen of daarmee samenhangen. Ze zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van PLAN.

2.2 Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3 Mocht een bepaling van deze Voorwaarden of van een Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de rest van de Overeenkomst volledig in stand. De nietige of vernietigde bepaling zal zo spoedig mogelijk worden vervangen door een bepaling van dezelfde strekking die wel geldig is.

Artikel 3 Wanneer komt een Overeenkomst tot stand?

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide Partijen de opdrachtbevestiging ondertekend hebben en deze door PLAN retour is ontvangen, of op het moment dat PLAN per e-mail uitdrukkelijk bevestigt akkoord te zijn met de verstrekte opdrachtbevestiging.

3.2 Bij een mondelinge Overeenkomst, of als de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat PLAN op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

4.1 PLAN bepaalt hoe de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarnaast bepaalt PLAN door welke Medewerker de Opdracht wordt uitgevoerd. PLAN houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de expliciete wensen van de Opdrachtgever.

4.2 PLAN is vrij derden in te schakelen als zij dat nuttig of nodig acht voor de uitvoering van de Opdracht. Derden zullen echter pas worden ingeschakeld met goedkeuring van de Opdrachtgever.

4.3 PLAN zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; PLAN staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat door de Opdrachtgever.

4.4 De Opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever verleent steeds zijn volledige medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor PLAN voortvloeien.

4.5 PLAN is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die zou ontstaan door het voldoen door PLAN aan de voor haar geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5 Looptijd en einde van een Opdracht/Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij duidelijk uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5.2 De Opdrachtgever en PLAN kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is afgesproken. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.

5.3 Een Overeenkomst of Opdracht voor bepaalde tijd eindigt automatisch aan het einde van die bepaalde tijd.

5.4 Tenzij Partijen samen andere afspraken gemaakt hebben, mag PLAN, als de Opdrachtgever een Sessie binnen 24 uur voor het begin daarvan zou annuleren, 50% van de kosten van die Sessie in rekening brengen aan de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt wanneer de Opdrachtgever zonder tijdige afmelding niet op komt dagen voor een Sessie.

5.5 Elk van de Partijen kan een Overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) opzeggen als de andere partij langer dan 2 maanden niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet of wanneer voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van de opzeggende Partij kan worden gevergd.

5.6 PLAN kan verder een Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk (of per e-mail) opzeggen indien:

a. de Opdrachtgever jonger blijkt dan 16 jaar en er geen toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger is verkregen; of

b. de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst onvolledige of onjuiste informatie aan PLAN heeft verstrekt; of

c. de Opdrachtgever (natuurlijke persoon) beschikkingsonbevoegd blijkt, onder curatele of bewind is gesteld, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is; of
d. de Opdrachtgever (onderneming) zijn activiteiten staakt; of
e. PLAN gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een van de genoemde omstandigheden zich op korte termijn zal voordoen.

5.7 PLAN behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) beëindiging recht op betaling van alle werkzaamheden die tot dat moment voor Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid/ privacy

6.1 PLAN zal de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, of gegevens die voortvloeien uit een Opdracht, waarvan zij weet of redelijkerwijze kan weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheimhouden tegenover derden die niet bij de Opdracht zijn betrokken.

6.2 PLAN heeft de privacyverklaring die vereist is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld. Deze ligt ter inzage bij PLAN en is tevens te vinden op de homepage van www.plannijverdal.nl.

6.3 De diensten die door PLAN worden aangeboden zijn vertrouwelijk en de Opdrachtgever zal deze niet aan derden ter beschikking mogen stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PLAN. Dit betreft onder andere de/het door PLAN in het kader van een Opdracht beschikbaar gestelde documentatie/materiaal en de methoden en technieken die door PLAN zijn gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan het materiaal dat beschikbaar is gesteld door PLAN te reproduceren.

Artikel 7 Promotionele rechten

PLAN kan de Opdrachtgever vragen om toestemming om de naam van de Opdrachtgever of diens beeltenis te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, uitingen op papier, digitaal, op internet en diverse sociale media. Het staat de Opdrachtgever vrij hierin een keuze te maken, doch een verstrekte toestemming geeft PLAN het recht hiervan gebruik te maken. Opdrachtgever kan een verstrekte toestemming altijd intrekken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de privacyverklaring bedoeld in artikel 6.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de looptijd van een Overeenkomst of Opdracht van het gebruik van prestatiebevorderende middelen, al dan niet verboden, zoals genoemd in reglementen van erkende sportbonden en tevens in de wet is vastgelegd. Voorts zal de Opdrachtgever dergelijke middelen nooit aanbieden aan anderen betrokken bij de Opdracht dan wel aanwezig bij PLAN.

Artikel 9 Vergoeding, tarieven, kosten

9.1 De Opdrachtgever is aan PLAN voor diens werkzaamheden die voortkomen uit een Overeenkomst of Opdracht een vergoeding verschuldigd en daarnaast eventueel vergoeding van gemaakte kosten volgens de bij PLAN gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

9.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk inclusief-tarieven zijn overeengekomen.

9.3 Het staat PLAN vrij haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de algemene prijsontwikkeling.

Artikel 10 Betaling

10.1 De Opdrachtgever betaalt de vergoeding en eventuele kosten in euro’s binnen de afgesproken termijn zonder aftrek, korting of verrekening. Betaling vindt plaats door storting of overmaking op de bij Opdrachtgever bekende bankrekening van PLAN of, indien van toepassing, door middel van automatische incasso. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van PLAN. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. PLAN is gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen over het niet-betaalde. Tevens is de Opdrachtgever dan gehouden tot vergoeding van alle door PLAN gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)-kosten.

10.4 Een betaling betreft altijd in eerste instantie de oudste nog openstaande posten en eventuele kosten of rente, daarna de latere, ongeacht wat de Opdrachtgever bij de betaling zelf aangeeft.

10.5 Bij een Opdracht/Overeenkomst waarbij meerdere Opdrachtgevers betrokken zijn, zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde vergoeding en eventuele rente en kosten.

10.6 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe naar haar oordeel aanleiding geeft mag PLAN – ook tijdens de looptijd van een Opdracht – van de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of voldoende zekerheid voor de betaling verlangen. Als de Opdrachtgever daaraan geen medewerking wil/kan verlenen, mag PLAN de nakoming van haar eigen verplichtingen opschorten zolang geen betaling heeft plaatsgevonden, of voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 PLAN zal iedere Opdracht vervullen met inzet van al haar kennis en kunde en naar de laatste stand van de wetenschap en techniek op haar terrein. PLAN is echter nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor de risico’s die een Opdracht met zich brengt, zoals die op lichamelijk letsel, het verlies van of schade aan eigendommen en onverhoopt zelfs de dood. De Opdrachtgever verklaart door het aangaan van de Opdracht/Overeenkomst, dat hij de risico’s op zich neemt van deelname aan de diensten en activiteiten van PLAN. PLAN adviseert altijd een sportmedische keuring te ondergaan, alvorens de diensten van PLAN af te nemen en deze twee- à driejaarlijks te herhalen. Door het aangaan van de Opdracht/ Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever dat hij geen negatief advies van een arts heeft gekregen, niet lijdt aan een fysieke of psychische aandoening waardoor gebruik van de diensten van PLAN tot letsel bij de Opdrachtgever zou kunnen leiden en hem geen andere omstandigheden bekend zijn die aan het veilig gebruik van de diensten van PLAN in de weg zouden kunnen staan. Voorts verbindt de Opdrachtgever zich ertoe PLAN voor aanvang van de Opdracht te informeren over eventuele beperkingen (bijvoorbeeld astma, hartklachten) die relevant kunnen zijn voor het deelnemen aan de activiteiten/diensten die PLAN biedt.

11.2 De Opdrachtgever ontheft PLAN van elke eventuele aansprakelijkheid en zal PLAN vrijwaren van claims van hemzelf of derden met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit van de Opdrachtgever of schade aan zijn eigendommen.

11.3 De Opdrachtgever draagt zelf zorg voor voldoende verzekering tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden door zijn overlijden, letsel of ziekte als gevolg van of samenhangend met zijn deelname aan de Opdracht.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart PLAN van aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten. De Opdrachtgever dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

11.5 Als ondanks het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel aansprakelijkheid van PLAN voor schade van de Opdrachtgever aangenomen moet worden, zal de verplichting van PLAN tot vergoeding van die schade nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van PLAN ter zake van die schade uitkeert.

11.6 De Opdrachtgever dient tijdens door PLAN georganiseerde fietsclinics een goed passende en geschikte helm te dragen en over deugdelijk materiaal te beschikken. Opdrachtgever dient vóór aanvang van de tocht het materiaal (waaronder, maar niet uitsluitend, fiets, schoeisel, helm, kleding) te controleren. Vanwege het feit dat de route van de begeleide tochten over buitenlands grondgebied kan voeren, adviseert PLAN Opdrachtgever over een goede reisverzekering te beschikken met een uitgebreide dekking voor bijzondere activiteiten/sporten.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1 PLAN is steeds bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen.

13.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden zodra de gewijzigde Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Website

Alle informatie op de website www.plannijverdal.nl is informatief en niet bindend, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bepalend is datgene wat in de Overeenkomst c.q. Opdracht wordt overeengekomen.